Vad gör en domare?

En distriktsdomare (DD) har till uppgift att utifrån givna förutsättningar inför en tävling såsom arrangör, golfbana, väder, antal deltagare mm. skapa och genomföra en för spelarna så rättvis tävling som möjligt. För att denna uppgift ska kunna skötas till full belåtenhet bland berörda parter ställs det krav på erfarenhet, kunnande och social kompetens.

Skånes Golfförbunds distriktsdomare genomför löpande aktiviteter till syfte att träna och förbättra en domare’s kompetenser inom alla områden.
Varje år genomförs t.ex:

• Regelträffar med rollspel
• Erfarenhetsmöten (ERFA) där händelser och agerande diskuteras, vilka domslut togs etc.
• Skriftligt regelprov utformat av SGF.

En DD inom Skånes Golfförbund förordnas ett år i taget. För att erhålla och behålla sin status som DD krävs förutom godkänt skriftligt prov, även åtagande av minst 3 tävlingsuppdrag om minst 4 dagar.

Ett tävlingsuppdrag består av 4 delar.
Den första delen är förbesiktning. Här träffar en DD klubbens tävlingsledning, greenkeeper, funktionärer mm. och diskuterar tävlingen samt inspekterar banan. Viktiga detaljer som synas är bland annat banmarkeringar, avståndsmarkeringar, MUA, känsliga områden, siktlinje mellan out-pinnar, dropprutor, lägesförbättring mm.

Andra delen, vilken ofta är tidskrävande, utförs på hemmaplan och innefattar bland annat att utforma lokala regler för tävlingen, skriva tävlingsregler, sätta flaggplaceringar, göra tidschema, fastställa agerande vid spelavbrott, tänka igenom regelfrågor som kan uppstå mm.

Tredje delen är själva tävlingsdagen/dagarna. En DD är oftast först på plats för en morgoninspektion av banan samt möte med tävlingsledning och funktionärer. Behövs åtgärder före start? Hur är väderprognosen? Under själva tävlingen åligger det en DD att kontrollera att spelarna följer angivet tidschema, agera och besluta i regelfrågor samt notera dessa inför kommande ERFA-möten. Efter tävlingsdagens slut pånytt möte med tävlingsledning och ev. åtgärder inför nästa dag.

Sista delen är att efter tävlingens avslut skriva tävlingsrapport inför kommande ERFA-möte, notera vad som var bra och dåligt samt vad man skall tänka på och vad som kan göras bättre till nästa tävling.

Uppdraget som DD är en mycket stimulerande utmaning där man träffar mycket människor inom golfen. Det är även väldigt tidskrävande och förutom alla tävlingsuppdrag och möten lägger en ambitiös DD uppskattningsvis minst 2 eller fler arbetsveckor på regelstudier årligen.