Rådgivning Juniorverksamhet

Varför

Golf är en fantastisk idrott som utvecklar ett antal olika förmågor hos juniorerna. Dessa förmågor gör inte bara gör att juniorerna behärskar spelet golf bättre utan de har även stor nytta av dessa utanför golfen. Strategi, ta eget ansvar, etik, moral, planering, analysera, ta beslut, genomförande och uppföljning är några av alla förmågor som juniorerna utvecklar. Samhället kommer i framtiden ha stor nytta av människor som utvecklat dessa förmågor i sitt idrottande.

Att det finns många juniorer på anläggningen bidrar inte bara till att anläggningen utvecklas och blir levande det är även en förutsättning för att trygga framtiden för både anläggningen och idrotten golf.

SkGF:s långsiktiga mål handlar om att 15% av klubbens medlemmar är juniorer. För att detta mål ska uppnås är de helt avgörande att det erbjuds en attraktiv verksamhet på minst 75% av anläggningarna i Skåne.

Vad

När juniorerna tillbringar tid på anläggningen och deltar i verksamheten ska de ha kul, känna att de hela tiden utvecklas, få nya utmaningar och träffa kompisar. En bra verksamhet skapar ett livslångt intresse.

Verksamheten leds av både professionella och ideella engagerade människor. För att kunna bedriva en framgångsrik juniorverksamhet behöver ansvariga för verksamheten ständigt se över vilken verksamhet klubben erbjuder idag och hur den bör se ut i framtiden. Det behövs en stark organisation med ett gemensamt mål.

Med utgångspunkt från ”Utvecklingstrappan i Golf” och ”Nyckeltalsfil för juniorverksamhet” kommer SkGF att genomföra genomlysning av klubbens juniorverksamhet och utifrån detta erbjuda hjälp och stöd för att vidareutveckla denna.

Hur

För att bedriva en framgångsrik juniorverksamhet behöver klubben ständigt se över vilken verksamhet klubben erbjuder idag, sätta upp mål och utifrån målen göra prognoser som följs upp regelbundet. Det behövs ett arbetssätt där de ansvariga kan kontrollera upplevelsen av klubbens juniorverksamhet och säkerställa att klubben tillgodoser juniorer, föräldrar och ledares behov och förväntningar på juniorverksamheten. Detta arbetssätt säkerställer engagemang, efterfrågan och behov. SkGF kommer att anordna regelbundna träffar där klubbarna får utbildning och inspiration för att kunna utveckla sina resp. verksamheter. Deltagande klubbar kommer att få ett skattingsverktyg som bygger på Utvecklingstrappan och Nyckeltalsfilen för juniorverksamhet för att på så vis kunna göra en bra nulägesanalys och upprätta mål för hur verksamheten ska utvecklas framöver.

Kontakt

För ytterligare information kontakta

Elin Lindbäck

Tel              0708-771743

Mail            elin.lindback@skgf.se